21. Hrvatski kemp u Velikom Borištofu

09. 07. 2015. 15:55

Osnovna i nova sridnja škola u Velikom Borištofu su ljetos po drugi put bili baza Hrvatskoga kempa. Ov ljetni jezični odmor za dicu od osam do dvanaest ljet je po 21. put organiziralo Hrvatsko kulturno društvo

Dicu su podvarali peljačica Katarina Weidinger i odgojitelji štefanija Prikosović, Lucija Palatin i Lukas Kornfeind. Priredjeni su bili nekoliki izleti kot i na težišće ovoga kempa prilagodjene igre. Cilj ovih četirih dan je bio: hasnovati, vježbati i proširiti hrvatski jezik. U skupni igra je i socijalni aspekt igrao važnu ulogu.

tema „kino“

Ljetošne geslo kempa je bio „kino“, jer je u Gornjoj Pulji po dugom času opet otvorio kino. Program je sadržavao peljanje kroz kino i gledanje filma. Nova sridnja škola je hrvatskomu kempu stavila na raspolaganje nove medije i tako je bilo moguće, da dica navečer skupno gledaju hrvatske filme.

šarolikost

Kot svako ljeto su organizatori i ljetos pripravili šarolik program za dicu. Slalom, hula-hup, rješenje slagalice, kegljanje, trka autom itd. Sve ovo su dica morala apsolvirati u grupa. Na koncu ovih četirih dan je najbolja grupa dobila zlatu medaliju. Nagrade su dica primila u svetačnoj atmosferi s roditelji. Mali izleti kot na primjer plaznenje na platforma u Lučmanu ili kupanje u kupališći Kerestura i Gornje Pulje su polipšali program ovog kempa.

Slike tečaja se moru pregledati u našoj galeriji.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum