Samostalnost Hrvatske redakcije ORF-a

16. 07. 2021. 16:16

Hrvatska društva su masivno i zajedno reagirala na nominiranje ne-hrvatice za peljačicu Narodnosne redakcije. Pozicija je jur dugo vrime perzonalna unija s peljačem Hrvatske redakcije, a naraslo je odilenje iz Hrvatske redakcije kroz zadnjih 40 ljet. 

Deset hrvatskih društav je potribovalo osiguranje samostalnosti Hrvatske redakcije, i tako se priključili potribovanju samih urednikov redakcije.

Pismo zahtjeva se je poslalo 15.7.2021 na Generalnoga direktora Wrabetza i Zemaljskoga direktora Herića (vidi dole):


Organizacije i društva Gradišćanskih Hrvatov

ORF-u

15. srpnja 2021.

Visoko poštovani generalni direktor Wrabetz !

Visoko poštovani zemaljski direktor Herić !

Osiguranje neodvisnosti Hrvatske redakcije u ORF-u Gradišće

Organizacije hrvatske narodne grupe i naši ljudi smatraju Hrvatsku redakciju u zemaljskom studiju ORF-a u Gradišću važnim stupom za opstanak i daljnje razvijanje hrvatskoga jezika i kulture. Hrvatski program na radiju i televiziji znatno je olakšao i još svenek potpomaže etabliranje i širenje normiranoga gradišćanskohrvatskoga jezika. Akceptancija hrvatskih emisijov ORF-a jako je visoka.

Hrvatska redakcija ostvaruje javnopravni nalog ORF-a (normiran u Zakonu o ORF-u) u pogledu na hrvatsku narodnu grupu i tim i obaveze republike Austrije prema svojim narodnim grupam.

Peljačtvo Hrvatske redakcije je znatno suoblikovalo izgradnju drugih narodnosnih redakcijov i tako pomoglo pri etabliranju zemaljskoga študija u Željeznu kot kompetencijskoga centra za druge narodne grupe.

Peljanje tada nove, proširene narodnosne redakcije preuzeo je peljač Hrvatske redakcije. Došlo je do perzonalne unije, mnogostručne redakcijske odgovornosti i opterećenja peljača hrvatske redakcije i za programe drugih narodnih grup. Ovo stanje nadalje već nije podnosljivo. Visoki redakcijski standardi ORF-a se moraju poštovati i kod austrijskih narodnih grup.

U zadnji četrdeseti ljeti uvijek je bilo osigurano, da je hrvatsku redakciju peljao kvalificiran suradnik iz hrvatske narodne grupe, ki je poznavao društvene, kulturne, jezične i specifično manjinske aktivitete pak i potriboće Gradišćanskih Hrvatov/-ic i ki je tako mogao preuzeti odgovornost prema hrvatskoj narodnoj grupi za osiguranje objektiviteta i nadstranačnosti izvještavanja, kako i za mnogostručnost mišljena i neodvisnost suradnikov.

Zemaljski direktor ORF-a Gradišće dao je 11.07.2021.lj. na znanje odluku o novom peljačtvu narodnosne redakcije.

S ovim predlogom peljanje narodnosne redakcije po prvi put od osnovanja ne bi bilo u ruka pripadnika/-ice hrvatske narodne grupe, čim bi Hrvatska redakcija izgubila svoju dosadašnju samostalnost.

Zemaljski direktor Herić je u emisiji „Dobar dan Hrvati“ od 11.07.2021. lj. predstavio publiki svoja razmišljanja o ovoj odluki. Vidljiva je bila lična ozbiljna briga o razvitku programa. Uzroki bili su pretežno operativne naravi, prepoznatljiva je bila skrb za kratkoročnim rješenjem tjesnih perzonalnih resursov. Nažalost ali nije dovoljno zeta u obzir potribna samostalnost Hrvatske redakcije.

Urednice i uredniki Hrvatske redakcije su se jur obrnuli k vam za pomoć, kako bi prepričili ovu problematičnu promjenu.

I mi potribujemo, da se očuva samostalnost Hrvatske redakcije i da se ne skraćuju prava narodnih grup u sustavu ORF-a.

Mi, ki smo potpisali ovo pismo, potribujemo, da na novo premislite svoju odluku o budućem peljačtvu redakcije i da sa sadašnjim peljačem Hrvatske redakcije (narodnosne redakcije) i s njegovim timom hrvatskih urednic i urednikov izdjelate rješenje, ko osigurava samostalnost Hrvatske redakcije. Svakako ide za ustoličenje peljača/-ice Hrvatske redakcije, ki/ka pripada hrvatskoj narodnoj grupi i je u stanju ostvariti jezične, redakcijske, sadržajne, tehničke i sve druge standarde i u pogledu na narodnu grupu.

Trenutno primamo mnoge nezadovoljne nazive i upite sa strani naših ljudi. Mi ali naglašujemo dobru suradnju sa ORF-om i svoje ufanje, da će se najti bolje, za sve strani zadovoljavajuće rješenje.

Skupni razgovor zastupnikov narodne grupe kot i zastupnika narodnih grup u Savjetu publike s Vami sigurno bi doprinesao rasterećenju vrlo napete situacije.

Redakcijska samostalnost ostalih narodnih grup svakako mora biti osigurana i u ORF-u, neodvisno, da li je zemaljskom študiju samo jedna narodnosna redakcija – kako je to kod Slovenske redakcije u Koruškoj- ili da je zemaljskomu študiju „dodiljeno“ podvaranje nekolikih narodnih grup, kako je to pri ORF-u Gradišće, ki je s redakcijami Ugrov, Romov, Čehov i Slovakov postao jur spomenutim kompetencijskim centrom. U pogledu na stanje i organizacijsku strukturu ne smi biti razlik med pojedinimi redakcijami unutar ORF-a. A nikako to nesmi biti med dvimi najvećimi redakcijami, med hrvatskom i slovenskom, ke moraju osegurati medijsku ponudu u dotični jeziki u prilično istom opsegu.

Svakao moraju biti u obziru potriboće i želje Ugrov, Romov, Čehov i Slovakov. To znači, kvalitativna, općim kriterijem ORF-a odgovarajuća medijska opskrba pojedinih narodnih grup je samo moguća uz jezično samostalne redakcije s vlašćimi odgovornimi peljači/-cami, ki/ke su u stanju zadovoljiti sve jezične i manjinsko-specifične izazove.

Predvidjena izgradnja programa u pogledu na sadržaje o narodni grupa na valu ORF III svakako neka bude dio svih daljnjih premišljavanj.

S poštovanjem

 

Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću                                          Predsjednik

Kroatischer Kulturverein im Burgenland                                      DDr. Stanko Horvath

 

Hrvatski centar – Beč                                                                       Predsjednik

Kroatisches Zentrum – Wien                                                          Mag. Tibor Jugovits

 

Hrvatski akademski klub                                                                Predsjednik

Kroatischer Akademischer Klub                                                    Alexander Wukovits

 

Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču                        Predsjednik

Burgenländisch-Kroatischer Kulturverein in Wien                     Mag. Tibor Jugovits

 

Hrvatsko štamparsko društvo                                                        Predsjednik

Kroatischer Presseverein                                                                Mag. Johann Mikula

 

Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov                                  Predsjednica

Wissenschaftliches Institut der Burgenländischen Kroaten     Mag. Zlatka Gieler

 

Društvo za obrazovanje Gradišćanskih Hrvatov                         Predsjednik

Bildungswerk der Burgenländischen Kroaten                             Mag. Branko Kornfeind

 

Kulturna zadruga KUGA                                                                  Predsjednik

Kulturvereinigung KUGA                                                                Manuel Bintinger BA

 

Djelatna zajednica hrvatskih komunalnih političarov u Gr.                Predsjednik

Arbeitsgemeinschaft kroatischer Kommunalpolitiker im Bgld.         Leo Radakovits

 

Prezidij SPÖ-mandatarov iz hrvatskih i                                         Predsjednik

mišanojezičnih općin u Gradišću                                                   Viktor Hergovich

Präsidium der SPÖ Mandatare aus kroatischen und                                                                                            

gemischtsprachigen Gemeinden im Burgenland


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum