HKD ima Twitter-Account

screenshot twitter-accounta HKD-a Hrvatsko kulturno društvo je sada i zastupano na socijalnoj mreži Twitter: twitter.com/hkd_1929

Željimo ovim putem nuditi kanal za komunikaciju posebno žurnalistom, ki su jako zastupani na ovoj mreži. Isto tako svim onim ki želju brzo i direktno komunicirati s nami.